Budowa rurociągu

1. Prace geodezyjne i wytyczenie przebiegu rurociągu:

 • określenie dokładnego przebiegu trasy rurociągu, wyznaczenie pasa budowy oraz miejsc kolizji z drogami, liniami kolejowymi, itp.

2. Usunięcie roślinności i zdjęcie urodzajnej warstwy ziemi:

 • oczyszczenie pasa budowy z drzew, krzewów i innych obiektów utrudniających prowadzenie prac,
 • zebranie i zabezpieczenie urodzajnej warstwy gleby,
 • wyrównanie terenu w celu ułatwienia poruszania się maszyn budowlanych,
 • miejscowo – budowa dróg tymczasowych.

3. Rozmieszczenie rur:

 • transport rur i rozładunek wzdłuż pasa montażowego.

4. Spawanie:

 • spawanie przygotowanych rur, łączenie w odcinki,
 • inspekcja spoin gwarantująca zapewnienie wykonania najwyższej jakości połączeń,
 • izolacja spoin oraz kontrola powłoki izolacyjnej rurociągu pod kątem szczelności.

5. Wykop:

 • wykonanie wykopu umożliwiającego ułożenie rurociągu na odpowiedniej głębokości.

6. Układanie rurociągu:

 • układanie rurociągu w wykopie i łączenie poszczególnych odcinków w całość,
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
 • zasypanie ułożonego rurociągu warstwą ziemi o wysokości nie mniejszej niż 1 m,
 • odbudowa systemów melioracyjnych i istniejącej infrastruktury.

7. Wykonanie prób i przeprowadzanie odbiorów technicznych:

 • sprawdzenie szczelności i wytrzymałości rurociągu i odpowiedniego działania wszystkich urządzeń,
 • przeprowadzenie badań tłokiem do pomiaru geometrii i grubości ścianki rurociągu.

8. Przywrócenie stanu właściwego terenu:

 • rekultywacja mechaniczna i uporządkowanie terenu zajętego na potrzeby realizacji inwestycji.

9. Znakowanie:

 • oznaczenie trasy rurociągu.

10. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i formalne przekazanie rurociągu do eksploatacji:

 • dopełnienie formalności i uruchomienie rurociągu.