Specustawa naftowa

Budowa II nitki Rurociągu Pomorskiego – rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock-Gdańsk, jako strategiczna inwestycja w sektorze naftowym realizowana jest w oparciu o Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (zwaną Specustawą), która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r.

Specustawa jest szczególnym rodzajem regulacji dotyczącej wyłącznie wybranych, ważnych dla pożytku publicznego inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym, służącym utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Specustawa wpisuje się w realizację przyjętej w listopadzie 2017 r. Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, która nadaje PERN kluczową rolę w transporcie i magazynowaniu ropy i paliw oraz stawia przed Spółką szereg zadań w zakresie rozwoju infrastruktury logistycznej.

Realizacja inwestycji, poza kilkoma sytuacjami, nie wiąże się ze zmianą własności. Zmiana właściciela będzie miała miejsce jedynie w przypadku konieczności realizacji obiektów kubaturowych i będzie ograniczała się zakresem do niezbędnego minimum. Inwestor uzyska prawo do realizacji inwestycji w drodze decyzji wydanej w trybie Specustawy.

Przy wyznaczaniu trasy rurociągu uwzględniono szereg czynników, takich jak: istniejącą zabudowę, obowiązujące plany, kwestie środowiskowe, istniejącą infrastrukturę i wiele innych. Trasę rurociągu w przeważającej części zlokalizowano na terenach rolnych, gdzie uciążliwości wynikające z ograniczeń w pasie bezpieczeństwa są najmniejsze – grunty rolne mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy.

W trakcie realizacji inwestycji właściciele nieruchomości będą zawiadamiani przez wojewodę o toczącym się postępowaniu. Dodatkowo o podejmowanych działaniach będzie na bieżąco informowała strona internetowa dotycząca wyłącznie tej inwestycji: www.rurociagpomorski.pl.

Na każdym etapie realizacji inwestycji inwestor będzie służył rzetelną informacją na temat planowanych oraz realizowanych prac i robót.

Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości niezbędnych do budowy rurociągu będą ustanawiane przez wojewodę w trybie Specustawy.

Właścicielom nieruchomości, na których zostanie zlokalizowany rurociąg, będzie przysługiwało odszkodowanie. Wysokość odszkodowania zostanie określona przez licencjonowanego rzeczoznawcę, który sporządzi operat dla każdej nieruchomości zlokalizowanej na trasie planowanej inwestycji. Wszystkie operaty zostaną przygotowane z zastosowaniem przepisów w zakresie wycen nieruchomości.

Dla nielicznych nieruchomości podlegających wywłaszczeniu na potrzeby realizacji obiektów kubaturowych (pompownie pośrednie i stacje zasuw), wysokość odszkodowania zostanie określona również przez wojewodę na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę.