Badania geotechniczne

W związku z rozpoczęciem właściwych badań geotechnicznych, publikujemy pytania i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zapytania ze strony właścicieli gruntów, na których wykonywane będą prace geotechniczne.

Wykonawcy prac geologicznych w okresie od połowy maja do grudnia 2020 roku będą podejmowali kontakty z właścicielami działek ewidencyjnych, na terenie których planowane jest wykonanie badań. Z każdym właścicielem kontaktujemy się bezpośrednio. Dokumenty są dostarczane drogą pocztową lub osobiście przez geologów.

Dokumenty związane z wyrażeniem zgody w pierwszej kolejności będą dostarczane osobiście. Jeśli jednak nie uda się spotkać z właścicielem, dokumenty zostaną wysłane pocztą.

Prosimy o odesłanie podpisanego formularza zgody na adres Wykonawcy badań gruntowych.

Z uwagi na trwające równolegle prace projektowe, Wykonawca prac geotechnicznych będzie prosił o jak najszybsze ustosunkowanie się do sprawy. Prosimy o pozostanie w skutecznym kontakcie z geologami.

Zgodę na badania geotechniczne muszą wyrazić wszyscy właściciele nieruchomości w tym współwłaściciele czy małżonkowie.

W przypadku nieobecność jednego ze współwłaścicieli bądź właściciela nieruchomości zgodę na badania geotechniczne, na podstawie właściwego pełnomocnictwa, może wyrazić osoba umocowana.

Prosimy o uważne przeczytanie przekazywanych dokumentów. Właściciel działki powinien otrzymać formularz wyrażenia zgody na badania geotechniczne wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych oraz broszurę informacyjną projektu.

Wykonawca prac geotechnicznych będzie posiadał pisemne upoważnienie do prowadzenia prac terenowych w ramach przedmiotowej inwestycji.

Badania prowadzone są w terminie od połowy maja do końca grudnia 2020 roku.

Badania geotechniczne wykonywane są przez doświadczonych specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje, a nadzorowani są przez osoby z wymaganymi uprawnieniami do prowadzenia badań z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej.

Wykonawca badań ma obowiązek ustalić dogodny termin wykonania badania z właścicielem działki. Z uwagi na postęp prac projektowych termin badań geotechnicznych nie powinien być zbyt odległy, tak aby możliwe było zakończenie i podsumowanie wszystkich prac badawczych w 2020 roku.

Czas badania uzależniony jest od planowanej do osiągnięcia głębokości punktu badawczego. Wiercenia płytkie do 5m są wykonywane w przeciągu godziny/dwóch. Wiercenia głębsze wymagające zastosowania innej technologii wiercenia do 15-20m mogą trwać od kilku godzin do nawet kilkunastu.

Wykonawca badań geotechnicznych może konsultować lokalizację punktu badawczego z właścicielem działki. W przypadku kolizji usytuowania wiercenia/sondowania, np. z cennymi dla właściciela nasadzeniami, geolodzy będę negocjować przesunięcie lokalizacji punktu w najbliższe możliwe miejsce, które będzie reprezentatywne dla prac projektowych.

Właściciele gruntu nie muszą być obecni podczas prac w terenie.

Za przygotowanie terenu do badań odpowiada Wykonawca prac geotechnicznych. Prosimy jednak o życzliwą współpracę oraz skuteczne udostępnienie dojazdu do punktu badawczego, co zdecydowanie skróci czas obecności geologów na Państwa działce.

Wykonawca prac geotechnicznych posiada pisemne upoważnienie do prowadzenia prac terenowych w ramach przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca badań gruntowych w pierwszej kolejności precyzyjnie ustala przy pomocy geodety lokalizacje punktu badawczego. W następnym etapie zostaje użyty sprzęt w postaci wiertnic/sond które są transportowane do miejsca badania. Gabaryty użytego sprzętu zależą od głębokości planowanego wiercenia. Przeważnie są to wiertnice zamontowane na samochodzie terenowym lub wiertnica poruszająca się na gąsienicach.

Hałas generowany przez maszyny (porównywalny do pracy agregatu prądotwórczego), słyszalny jest jedynie w najbliższej okolicy i jest on krótkotrwały. Wszystkie prace prowadzone są w ciągu dnia.

Badania będą wykonywane z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. W przypadku konieczności użycia płuczki wiertniczej zostają zastosowane materiały obojętne dla środowiska.

Prowadzone badania nie powodują żadnych zagrożeń dla życia lub zdrowia okolicznych mieszkańców.

W pierwszej kolejności z właścicielami gruntów podejmowane są rozmowy w celu dokonania niezbędnych uzgodnień, związanych z przeprowadzeniem badań geotechnicznych i wyrażenia pisemnej zgody.

W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku zgody, Inwestorowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ograniczenie prawa do korzystania z nieruchomości w celu przeprowadzenia badań.

Pragniemy podkreślić, iż Wykonawca i Inwestor dokładają wszelkich starań, aby polubownie załatwić sprawę.

Każde zapytanie właściciela gruntu o możliwość przekazania wyników badań będzie rozpatrywane indywidualnie.

Projektowanie II nitki ropociągu wymaga przeprowadzenia badań gruntowych o głębokościach dopasowanych do technologii jego wybudowania.

Dla odcinka, planowanego do wykonania w wykopie otwartym, rozpoznanie do głębokości 5-6 m p.p.t. (poniżej poziomu terenu) umożliwi optymalne rozpoznanie podłoża do wymaganej przepisami głębokości poniżej planowanego posadowienia.

W przypadku przekraczania dróg, cieków, rzek, terenów szczególnie chronionych przyrodniczo lub o głębokim zaleganiu gruntów słabonośnych, Projektant przewiduje wykonanie przekroczeń bezwykopowych. Dla tego rodzaju odcinków, możliwych do wykonania różnymi technologiami (HDD, Direct Pipe, Mikrotunel, Przecisk), głębokość rozpoznania podłoża powinna być zwiększona do nawet kilkudziesięciu metrów.