Pytania i odpowiedzi

II nitka Rurociągu Pomorskiego zlokalizowana będzie w miarę możliwości w pasie terenu bezpośrednio przylegającym do istniejącego rurociągu – w odległości około 5 m, z lokalnymi odejściami, wynikającymi z uwarunkowań terenowych, w tym istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu, ustaleń obowiązujących dokumentów planistycznych, a także obecności obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, bądź z możliwości technicznych wykonania rurociągu. Trasa rurociągu projektowana będzie z poszanowaniem interesów mieszkańców, przedsiębiorców i samorządów gminnych oraz środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Dla układu równolegle biegnących rurociągów przesyłowych dalekosiężnych strefę bezpieczeństwa wyznaczają poszczególne rurociągi. Zabudowania, ze względu na obowiązujące przepisy techniczne nie mogą znajdować się bliżej niż 10 m od osi rurociągu (20 m strefa bezpieczeństwa rurociągu, której środek stanowi oś rurociągu – 10 m na każdą ze stron rurociągu). Pompownie, licząc od ogrodzenia, usytuowane będą co najmniej 30 m od budynków, a stacje zasuw co najmniej 15 m od budynków.

Inwestycja jest budową o charakterze liniowym. Do najistotniejszych utrudnień należy kwestia transportu rur o znacznej długości. Będzie to transport samochodowy, który odbywać się będzie drogami lokalnymi. Następnie rury zostaną przetransportowane pasem technologicznym/roboczym wzdłuż planowanej trasy rurociągu. Szerokość pasa robót będzie wynosiła około 22 m, a w miejscach szczególnie trudnych, w których z uwagi na uwarunkowania techniczne lub technologiczne szerokość pasa przewidzianego dla wykonania robót budowlano-montażowych okaże się niewystarczająca, może zostać częściowo poszerzona.

W lasach zostaną zachowane specjalne warunki wykonawstwa polegające przede wszystkim na zmniejszeniu szerokości strefy do 18 m, celem ochrony drzewostanów.

Bezpieczeństwo rurociągu przebiegającego przez tereny w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i osiedli będzie zapewnione dzięki działającym bez przerwy, automatycznym systemom nadzoru nad pracą rurociągu oraz systemom wykrywania rozszczelnień i wycieków z rurociągu. Są to niezawodne w działaniu rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji rurociągu.

Całodobowy nadzór nad pracą systemów pełni automatyczny system nadzoru oraz system wykrywania rozszczelnień i wycieków z rurociągu.

Budowa rurociągu będzie prowadzona w porze dziennej, towarzyszyć jej będzie hałas emitowany głównie przez środki transportu, agregaty prądotwórcze oraz maszyny budowlane.

Na etapie eksploatacji rurociągu, pod względem hałasu przedsięwzięcie jest całkowicie neutralne. Pewien poziom hałasu wytwarza pompownia, jednak wszystkie przepisy dotyczące jego natężenia i ochrony terenów przyległych do inwestycji zostaną spełnione.