3 czerwca 2019 r. został podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy wyników inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przez firmę EKO-KONSULT z Gdańska w obszarze planowanego przedsięwzięcia budowy II nitki Odcinka Pomorskiego.

Inwentaryzacja przyrodnicza została sporządzona w oparciu o badania terenowe prowadzone w okresie od marca 2018 do końca lutego 2019 roku. Obszar badań obejmował tereny przyległe bezpośrednio do trasy przebiegu Rurociągu Pomorskiego i obejmował pas o szerokości 500 m na długości istniejącego rurociągu (od Bazy Miszewko Strzałkowskie do Bazy Gdańsk), w tym pas badań zasadniczych o szerokości 50 m z każdej ze stron istniejącego rurociągu.

Celem prac było rozpoznanie w terenie oraz analiza zebranych danych i opracowanie wyników na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego (szata roślinna, siedliska przyrodnicze, grzyby i porosty, zwierzęta bezkręgowe, ptaki, ssaki), różnorodności biologicznej, korytarzy ekologicznych i migracyjnych oraz obszarów chronionych w obszarze planowanego przedsięwzięcia. Inwentaryzacja przyrodnicza będzie stanowiła załącznik do Raportu oddziaływania na środowisko, wymaganego dla pozyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji.