Z wielką przyjemnością informujemy o wykonaniu kompletu badań geotechnicznych w czternastu sołectwach na trasie projektowanego rurociągu, tj.:

Właścicielom nieruchomości bardzo dziękujemy za wyrażenie zgody, współpracę oraz życzliwe przyjęcie geologów. W ramach prac terenowych użyto małoinwazyjny sprzęt (wiertnice lub sondy), który umożliwił wykonanie odwiertów do zakładanej głębokości. Po wykonanych pracach geolodzy uprzątnęli po sobie teren i zostawili porządek.

Dalsze prace

Wydobyty materiał zostanie poddany analizie makroskopowej, co pozwoli określić jego skład. Doświadczony geolog opracuje kartę z profilem wiercenia oraz wytypuje reprezentatywne próbki gruntu dla potrzeb dalszych specjalistycznych badań laboratoryjnych. W wyniku prac laboratoryjnych ocenia się przydatność podłoża do lokalizacji planowanej II nitki rurociągu.

Działania te pozwalają na identyfikację występujących po ziemią warstw gruntowych, wód i obecności gruntów słabonośnych. W rezultacie zostanie opracowana dokumentacja geotechniczna, szeroko analizująca warunki gruntowe i wodne. Zinterpretowane informacje o podłożu stanowią bazę do dalszego projektowania i ustalenia dokładnego przebiegu rurociągu.

Dzięki pozyskanym informacjom zostanie przygotowany projekt rurociągu ropy naftowej spełniający obowiązujące standardy bezpieczeństwa, wytyczne oraz przepisy związane z budową tego rodzaju infrastruktury.