9 kwietnia 2019 roku Spółka przyjęła Studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa II nitki Odcinka Pomorskiego”

opracowane w ramach umowy zawartej pomiędzy PERN S.A. a ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Na etapie Studium zostały przeprowadzone analizy mające na celu zbadanie wykonalności projektu inwestycyjnego, w tym w zwykłym trybie administracyjnym, jak i w trybie tzw. „Specustawy”, określono wstępny zakres planowanego przedsięwzięcia, wyznaczono trasę II nitki zarekomendowaną, w oparciu o przeprowadzoną analizę SWOT i analizę ryzyk jako wariant najkorzystniejszy oraz oszacowano nakłady inwestycyjne, niezbędne do realizacji planowanej inwestycji.

Rekomendowana w Studium trasa II nitki została zlokalizowana wzdłuż istniejącej I nitki rurociągu, z odcinkami alternatywnymi omijającymi tereny, dla których zidentyfikowano istotne problemy środowiskowe, techniczne i planistyczne.

Wstępny zakres planowanej inwestycji określa Koncepcja programowo-przestrzenna, stanowiąca cześć składową Studium, zawierająca główne parametry planowanego rurociągu, dobór armatury, schematy technologiczne wraz z włączeniami, wstępne projekty zagospodarowania terenu dla obiektów i stacji zasuw oraz zakres niezbędnych do wykonania robót w poszczególnych branżach.

Koncepcja programowo-przestrzenna wraz z wyznaczoną i rekomendowaną w Studium trasą II nitki stanowić będzie bazę do dalszego projektowania.