Za nami bardzo ważny etap projektowania II nitki Rurociągu Pomorskiego – badania geotechniczne. Jako ostatnie zostały poddane analizie punkty zlokalizowane w nurcie Wisły, których zbadanie nie było możliwe wcześniej, ze względu na wysoki poziom wód na rzece.

Przed przystąpieniem do badań na Wiśle konieczne było uzyskanie pozwolenia od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podmiotu który jest odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną. Otwory w nurcie Wisły były wykonywane ze względu na potrzebę ustalenia warunków geotechnicznych posadowienia przejścia ropociągu pod dnem Wisły. Wiercenie przeprowadzono ręcznie – przy użyciu wyciągarki. Do użycia technologii maszynowej jest konieczna stabilizacja barki również w pionie – co w nurcie rzeki byłoby trudne ze względu na m.in. wysoki stan wody. Oprócz badań w samym nurcie Wisły, wcześniej zbadano punkty znajdujące się na brzegach – w linii planowanego rurociągu.

Ropociąg zostanie położny na głębokości około 20 m pod powierzchnią terenu – w tym przypadku od powierzchni wody. Wiercenia oraz sondowania w nurcie rzeki były wykonywane jednak aż do głębokości 40 m od powierzchni terenu – by profile geologiczne były jak najbardziej dokładne. Ze względu na potrzebę dużej precyzyjności tego badania, próbki pobierano nie rzadziej niż co 2 m. Dodatkowo zostały pobrane z dna Wisły tzw. próbki NNS, czyli o nienaruszonej strukturze, wykorzystywane do bardziej skomplikowanych badań, takich jak np. edometryczne (ściśliwości gruntu). Informacje zebrane podczas odwiertów są teraz analizowane w laboratorium. Na podstawie tych wszystkich badań i analiz zostaną przygotowane profile geologiczne, które posłużą do określenia, ile warstw gruntu znajduje się pod powierzchnią, jakiego rodzaju są to grunty oraz jakie mają parametry.

Obszar koryta rzeki Wisły był ostatnim miejscem, w którym zaplanowano badania geotechniczne. Na całej trasie projektowanego rurociągu przeprowadzono ich łącznie prawie 3 tys. Badania były realizowane na potrzeby opracowania projektu budowlanego, co z kolei umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę.