Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Decyzja środowiskowa wydawana jest dla przedsięwzięć, które oddziałują bądź mogą potencjalnie oddziaływać na otoczenie naturalne. Celem dokumentu jest wskazanie, w jaki sposób powinno być realizowane przedsięwzięcie, aby w możliwie najmniejszym stopniu wpłynęło na stan środowiska. W przypadku Rurociągu Pomorskiego decyzja ta została wydana na podstawie dostarczonego Raportu oddziaływania na środowisko, w którym scharakteryzowano przedsięwzięcie oraz określono elementy przyrodnicze, na które może wpływać jego realizacja. Ponadto wskazane zostały także działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie potencjalnie negatywnych oddziaływań na środowisko.

Decyzja środowiskowa wydana została na podstawie ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Następnym etapem realizacji budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi będzie uzyskanie decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę.