Na przełomie marca i kwietnia rozpoczęły się badania geotechniczne w gminach, na terenie których będzie prowadzona budowa II nitki Rurociągu Pomorskiego.

Rozpoznanie gruntu to pierwszy etap prac. Mają one na celu wypracowanie jak najlepszych rozwiązań projektowych.

Jak przebiegają prace geotechniczne?

Projektant inwestycji wyznacza lokalizacje i głębokości punktów badawczych, mając na uwadze spodziewane warunki gruntowo-wodne oraz planowane rozwiązania konstrukcyjne. Przewidywaną głębokość odwiertów oszacowano na 5-30 metrów. W ramach prac terenowych użyty jest specjalistyczny sprzęt (wiertnice lub sondowania), umożliwiający wykonanie odwiertów do zakładanej głębokości. Czas wykonywania jednego odwiertu jest uzależniony od planowanej głębokości, technologii wiercenia oraz dostępności terenu. Na przykład wykonanie płytkich wierceń do 6 m, przy dobrych warunkach na ogół trwa ok. 2 godzin, ale odwierty do głębokości 30 m mogą potrwać nawet kilkanaście godzin. Istotnym czynnikiem wpływającym na wydłużenie czasu przeprowadzenia badań ma również rodzaj podłoża oraz rozpoznawanego gruntu, a także obecność i charakter wód podziemnych.

Czemu służą badania geotechniczne?

Wydobyty materiał gruntowy zostanie poddany specjalistycznym badaniom – analizie makroskopowej, którą wykonuje doświadczony geolog. Na podstawie wyników przygotowuje on karty wierceń. W następnej kolejności typowane będą najlepsze próbki gruntu w celu wykonania dalszych analiz laboratoryjnych. W rezultacie zostaną opracowane przekroje geotechniczne stanowiące dokumentację geotechniczną. Działania te pozwalają na identyfikację występujących w podłożu warstw gruntowych, wód podziemnych i obecności gruntów słabonośnych. Zinterpretowane informacje o gruncie stanowią bazę do dalszego projektowania.

W ramach badań wstępnych wytypowano około 50 lokalizacji punktów badawczych. Uznano je za najbardziej istotne z punktu widzenia przewidywanych niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych oraz dla skomplikowanych przekroczeń bezwykopowych (rzeki, torowiska, drogi).

Wstępne badania geotechniczne potrwają do maja br.